Podmínky spolupráce

Na prvotní schůzce je poskytnuta nezávazná placená konzultace, v případě Vašeho zájmu o spolupráci je udělena plná moc a uzavřena smlouva o poskytování právních služeb. Klienti advokátní kanceláře jsou pravidelně informováni o stavu a průběhu řešené věci.

V případě společné spolupráce je práce honorována hodinovou sazbu, případně ujednáním advokátního tarifu (vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.).

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Zásady zpracování osobních údajů  

Advokátní kancelář při poskytování svých právních služeb plně dbá na dodržování základních zásad stanovených evropskou právní úpravou GDPR s tím, že zpracovává osobní údaje svých klientů a případně též jiných osob, je-li to nezbytné k poskytnutí právních služeb v souladu se základními zásadami.  Veškeré osobní údaje, která získání, jsou zpracovány transparentním způsobem, shromažďovány, ukládány a ochraňovány způsobem, jenž vyžaduje zákonná úprava.

1. Základní údaje  – správce osobních údajů

Název: JUDr. Markéta Havlasová, advokát

IČO: 013 42 452
Sídlo: Topol 31, 537 01 Chrudim
Email: havlasova@akhavlasova.cz
Webové stránky: www.akhavlasova.cz

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

3. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které advokátní kancelář v souvislosti s poskytováním právních služeb zpracovává (identifikační a kontaktní údaje a jakékoliv údaje poskytnuté klientem k plnění smlouvy o poskytování právních služeb) jsou zpracovávány výhradně za účelem poskytování právních služeb podle zákona o advokacii  (dále jen „ZA“) a pro výkon s tím bezprostředně souvisejících činností.

4. Rozsah zpracovaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nutném pro splnění účelu, k němuž byly shromážděny.

5. Předávání osobních údajů

Jiným osobám mohou být osobní údaje předány jedině tehdy, je-li to třeba k poskytnutí právní služby, a to v souladu se ZA, dle něhož je advokát při poskytování svých služeb vázán povinností mlčenlivosti.

6. Doba zpracování

Osobní údaje jsou uloženy po dobu potřebnou k poskytování právních služeb. Spisová dokumentace je uchovávána po dobu stanovenou ZA.

7. Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány práva, vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Mezi nejdůležitější patří:

  • právo na přístup k osobním údajům – můžete ode mne získat informaci či potvrzení, zda a příp. jaké údaje o Vás zpracovávám,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenesení osobních údajů k jinému správci,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pakliže máte za to, že Vaše práva porušuji.

Poučení klienta o zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním AML

Advokát je povinnou osobou dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mj. provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

1. Vymezení rozsahu zpracovávaných údajů

Jména a příjmení, rodná čísla a data narození, pohlaví, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, email a telefonní číslo; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma a její IČ.

2. Určení doby zpracování údajů

Po dobu 10 let po uskutečnění nebo ukončení obchodního vztahu.

3. Vymezení účelu zpracovávání údajů

Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

4. Upozornění na formu zpracovávání údajů

Údaje jsou zaznamenány písemně do dotazníku a současně jsou pořízeny kopie dokladů.

5. Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit.

6. Poučení o předávání osobních údajů.

7. Poučení o orgánu dozoru.

Dozorčím úřadem pro správní dozor nad plněním povinností stanovených podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je Finanční a analytický úřad a Česká advokátní komora.