Specializace

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby se specializací na kompletní občanskoprávní agendu (zejména rozvodová, dědická řízení a pracovněprávní problematiku) a trestněprávní agendu.

     rodinné právo

§ určení péče a výživy nezletilých dětí, event. styku dětí s druhým rodičem
§ zvýšení/snížení výživného pro nezletilé i zletilé děti, výživné mezi manžely
§ nesporný i sporný rozvod
§ vypořádání společného jmění manželů
§ určení a popření otcovství, osvojení

     pracovní právo

§ pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouvy, dohody o odpovědnosti za škodu, vnitřní předpisy)
§ náhrada škody způsobené zaměstnancem/zaměstnavatelem
§ ukončení pracovního poměru, DPP či DPČ, řešení platnosti skončení pracovního poměru vč. náhrady mzdy
§ odškodnění pracovních úrazů či nemoci z povolání

     právní vztahy k nemovitostem

§ kupní, darovací, směnné a nájemní smlouvy
§ vkladová řízení vedené u příslušného katastru nemovitostí
§ věcná břemena a služebnosti, zástavní práva
§ vypořádání podílového spoluvlastnictví

     vymáhání pohledávek vč. exekučního řízení

     dědické právo

§ zastupování v řízení u notáře, event. v soudním řízení
§ poradenství ohledně možností dědění

     trestní právo

§ obhajoba klientů v trestním řízení vč. zastupování poškozených v trestním řízení
§ vymáhání odškodnění pro poškozené z dopravních nehod

     insolvenční právo

§ přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
§ insolvenční návrh (např. návrh na povolení oddlužení)

     obchodní právo

§ zakládání obchodních korporací
§ rejstříková agenda
§ smluvní dokumentace

     správní právo

§ přestupková řízení
§ řízení před oblastním inspektorátem práce